دوزیستان تالاب گاوخونی

در محدوده تالاب گاوخونی در زیستگاه‌های نواحی شمالی تا شرقی و جنوبی منطقه انتظار می‌رود لاک‌پست مهمیزدار یافت شود. البته خشکسالی‌های اخیر و کاهش پوشش گیاهی بر حضور و تراکم دوزیستان در محدوده تالاب تاثیر گذاشته است.
در طی سال‌های اخیر مطالعات مشخصی در خصوص دوزیستان تالاب بین المللی گاوخونی انجام نشده است و اطلاعات این بخش بر اساس داده‌های قبلی و مطالعات پراکنده است.