ماهی ها تالاب گاوخونی

با توجه به خشکی گسترده تالاب گاوخونی و حجم کم آب، در حال حاضر فقط در نقطه شروع تالاب ماهی‌ها مشاهده می‌شوند که زیستگاه مناسبی برای آن‌ها ایجاد شده است.
نتایج حاصل از نمونه‌برداری‌ها، اطلاعات حاصل از مطالعات پیشین و مصاحبه با صیادان محلی در خصوص ماهیان در جلد دوم طرح «نیاز آبی رودخانه زاینده‌رود و تالاب بین المللی گاوخونی برای استمرار کارکردهای اکولوژیک‌ آن‌ها» توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۹۶ جمع‌آوری شده است. از گونه‌های مقیم شناسایی شده به نظر می‌رسد فقط ماهی گورخری در محدود تالاب بین المللی گاوخونی زیست می‌کند.