پرندگان تالاب گاوخونی

تالاب‌های بین‌المللی میزبان تنوع قابل توجهی از پرندگان هستند، تالاب بین‌المللی گاوخونی به سبب قرارگیری در مرکز فلات ایران، وسعت بسیار زیاد، دشواری دسترسی و همچنین دوری از دیگر تالاب‌های وسیع، میزبان تعداد زیادی از پرندگان است.

پرندگان تالاب گاوخونی به ۳ گروه زمستان‌گذر، تابستان‌گذر و بومی تقسیم می‌شوند.
پرندگان زمستان‌گذر اغلب در ابتدای فصل پاییز به تالاب رسیده و تا انتهای زمستان در تالاب هستند. پرندگان تابستان‌گذر پرندگانی هستند که در ابتدای بهار به تالاب آمده، زادآوری میکنند و در اواسط تابستان مهاجرت می‌کنند.
پرندگان بومی در تمام طول سال در تالاب حضور داشته و در تالاب زادآوری می‌کنند.

مطالعات انجام شده در ارتباط با پرندگان تالاب گاوخونی تاکنون پراکنده و غیرمتمرکز بوده است. طبق گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تا کنون ۱۰۶ گونه پرنده در تالاب گاوخونی ثبت شده است. پرندگان ثبت شده‌ی تالاب در زیر قابل مشاهده است.

از معتبرترین مراجع معرفی گونه‌های پرنده تالاب بین المللی گاوخونی پژوهش دکتر محمودرضا همامی و همکاران با عنوان «برنامه‌ریزی حفاظتی برای گونه‌های پرنده در خطر انقراض تالاب گاوخونی بر اساس رویکرد گونه‌های کانونی» می‌باشد و لیست گونه‌های معرفی شده در این بخش نیز بر اساس این پژوهش است.