پایگاه داده تالاب گاوخونی

تحقیقات، مقالات و داده های مربوط به تالاب بین المللی گاوخونی

تالاب بین المللی گاوخونی که در فلات مرکزی ایران قرار دارد، به دلایل مختلف از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اهمیت آن و مسائل خشکسالی و پیامدهای آن در سال های اخیر کارشناسان و گروه های زیادی را بر آن داشته تا مطالعات و تحقیقات متنوعی را در مورد این تالاب انجام دهند. علیرغم اهمیت تالاب و مطالعات انجام شده، بانک اطلاعاتی جامعی ایجاد نشده و اطلاعات به صورت پراکنده و سازماندهی نشده بود. این پایگاه حاوی پروژه ها و مقالات مرتبط با تالاب گاوخونی و زاینده رود است که هدف آن جمع آوری این اطلاعات و در دسترس قرار دادن آن برای عموم است.

۱.شناسایی فون خزندگان محدوده تالاب گاوخونی استان اصفهان

کارفرما: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان

مجری طرح: محمد کابلی با همکاری کامران کمالی و عاطفه اسدی / گروه محیط  زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

سال اجرا: ۱۳۹۷

خلاصه پروژه: این مطالعه با هدف شناسائی خزندگان محدوده تالاب بین‌المللی گاوخونی و تعیین فراوانی نسبی و محدوده پراکنش هر گونه به همراه تعیین تهدیدهای جاری و بالقوه برای هر گونه به انجام رسیده است. جهت نمونه برداری کامل از زیستگاه‌ها و خزندگان این محدوده، در ابتدا کل منطقه مربوطه بر اساس ویژگی‌های پستی و بلندی سرزمین، پوشش گیاهی و عوارض طبیعی و مصنوعی تیپ‌بندی شده و جهت نمونه برداری از دو روش مشاهده مستقیم در ترانسکت‌های خطی و نصب تله چاله‌ا‌ی استفاده شده است.

نتایج این مطالعه منجر به شناسائی ۱۱ گونه خزنده شامل ۲ گونه مار و ۱ گونه مارمولک شده است.

۲.برنامه‌ریزی حفاظتی برای گونه‌های پرنده در خطر انقراض تالاب گاوخونی بر اساس رویکرد گونه‌های کانونی

کارفرما: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان

مجری طرح: محمودرضا همامی / دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

همکاران طرح: دکتر رسول خسروی، دکتر ژوزف سن، مهندس امید قدیریان، مهندس سید مجتبی راوری، مهندس محمدرضا صادقی

سال اجرا: ۱۳۹۸

خلاصه پروژه: این پروژه با هدف انتخاب یک یا مجموعه‌ای از گونه‌های کانونی پرنده و شاخص تنوع زیستی تالاب گاوخونی اجرا شده است. برای انجام این مطالعه، گونه‌های جانوری مهم و شاخص تالاب گاوخونی با تکیه بر گونه‌های پرنده شناسایی شده‌اند. در طول بیش از یک سال مطالعه میدانی اقدام به شناسایی و ثبت پرندگان و پستانداران در ماه‌های مختلف سال شده است. نتایج این بخش نشان داد که در مجموع تعداد ۱۰۶ گونه پرنده متعلق به ۷۶ جنس، ۳۴ خانواده و ۱۴ راسته در محدوده تالاب حضور دارند.

همچنین روند تغییرات زیستگاهی تالاب گاوخونی در یک بازه زمانی ۱۰ ساله (۱۳۸۷ الی ۱۳۹۷) انجام شده و تغییرات زیستگاهی تالاب گاوخونی در یک بازه زمانی ۴۰ ساله (۱۳۵۵ الی ۱۳۹۷) بررسی شد. نتایج این بخش دید کاملی در خصوص تغییرات به وجود آمده در تیپ‌های زیستگاهی عمده پرندگان در تالاب گاوخونی و اراضی پیرامونی آن فراهم آورده است.

در گام سوم پروژه، ارزش حفاظتی تالاب گاوخونی از دید جوامع بومی منطقه و تمایل آن‌ها در مشارکت در برنامه‌های حفاظت از تالاب ارزیابی شده است.

در گام چهام گونه‌های کانونی و همچنین پرندگان شاخص غنای گونه‌ای تالاب گاونی شناسایی شده اند.

۳.مطالعات پایش تنوع زیستی ماکروبنتوزها و ماکروفیت‌های آبزی حوضه گاوخونی به منظور استفاده در طرح مدیریت جامع حوضه آبریز تالاب بین المللی گاوخونی

کارفرما: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان

مجری طرح: دکتر عیسی ابراهیمی / دانشگاه صنعتی اصفهان

همکاران طرح: دکتر محمد نعمتی، دکتر ابراهیم متقی، دکتر سعید اسداله، پژمان فتحی، علیرضا اسماعیلی، مژگان زارع، مهناز بیات

سال اجرا: ۱۳۹۹

خلاصه پروژه: این پروژه با هدف شناسایی درشت بی مهرگان کفزی، گیاهان آبزی و جوامع جلبکی اجرا شد. همچنین شاخص زیستی ASPT در ایستگاه‌های مسیر رودخانه زاینده رود تا تالاب گاوخونی مورد بررسی قرار گرفت.

در این پروژه در مجموع ۲۹ و ۳۳ تاکسون (گونه یا جنس) از درشت بی مهرگان کفزی، ۶۶ تاکسون از گیاهان آبزی و بیش از ۴۱ جنس از جوامع جلبکی به فرم‌های رویشی گوناگون (۳۶ جنس در ۵ شاخه به فرم پلانکتون، ۴۱ جنس در ۹ شاخه به فرم پریفیتون اپی‌لیتیک و ۳۶ جنس در ۶ شاخه به فرم پریفیتون اپی فیتیک) در ۱۱ ایستگاه نمونه برداری شده از رودحانه زاینده رود و تالاب گاوخونی طی دو مرحله در مرداد و بهمن ۱۳۹۷ شناسایی شده است. نتایج حاصل به طور کلی نشان دهنده روند کاهشی در تعداد تاکسون در هر ایستگاه، از بالادست به سمت پایین دست رودخانه بوده است.

۴.نیاز آبی رودخانه زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی برای استمرار کارکردهای اکولوژیک آ‌ن‌ها

کارفرما: اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

مجری طرح: دانشگاه صنعتی اصفهان / دکتر علیرضا سفیانیان، دکتر عیسی ابراهیمی، دکتر سعید سلطانی، دکتر سعید پورمنافی، دکتر رضا مدرس، دکتر محمد نعمتی، سعید اسداله، ابراهیم متقی، مهناز بیات، هانیه نیل فروشان، سارا آزادی، هاجر ابراهیمی، مژگان زارع

همکار طرح: دانشگاه شهرکرد / دکتر روح اله فتاحی، دکتر مهرداد فتح الهی، دکتر رسول زمانی، دکتر ایرج هاشم زاده، دکتر افشین هنربخش، روانبخش رییسیان، مرضیه قاسمی، فاطمه آتش خوار

سال اجرا: ۱۳۹۶

خلاصه پروژه: این پروژه با هدف استمرار کارکردهای اکولوژیک رودخانه زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی انجام شده است.

در این مطالعه پهنه بندی حوضه گاوخونی بر اساس اطلاعات مختلف حاصل از سه بخش اصلی کاری طرح شامل مطالعات پایه و داده‌های مکانی، هیدرولوژی و اقلیم و مطالعات زیست‌مندان و کیفیت آب، بر اساس شاخص‌های زیستی، کیفیت آب، هیدرولوژیک، ریخت شناسیی رودخانه، فرسایش و رسوب‌گذاری، منابع و مصارف آب، کاربری و پوشش اراضی حاشیه رودخانه و تغییرات آن انجام شده است.

بر اساس نتایج حاصل، پهنه بندی نهایی رودخانه و تالاب جهت ارائه راهکارهای مدیریتی و سناریوهای تخصیص آب انجام شده و در نهایت ۷ پهنه مدیریتی به دست آمده است.

در ادامه پروژه، جریان زیست محیطی مورد نیاز رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی جهت تامین کارکردهای بوم شناختی آن‌ها با استفاده از یک روش ترکیبی (شامل شبیه سازی فیزیکی زیستگاه بر اساس نیازهای زیستی گونه‌های ماهی شاخص با استفاده از مدل PHABSIM و تامین کیفیت آب با استفاده از روش رگرسیون) برآورده شده است.

همچنین نتایج حاصل از روش ترکیبی با نتایج حاصل از دو روش هیدرولیکی و هیدرولوژیکی مقایسه شده و برا این اساس، میزان دبی جریان زیست محیطی ۱۰، ۷ و ۵/۵ مترمکعب بر ثانبه به ترتیب برای بازه‌های ۱ تا ۵ (بالادست سد زاینده رود تا سد آبشار)، بازه ۶ (سد آبشار تا ورزنه) و بازه ۷ (تالاب گاوخونی) به دست آمده است.

در این پروژه همچنین الگوی زمانی مناسب سالانه تامین حقابه محیط زیستی رودخانه و تالاب با توجه به عوامل مختلف تهیه شده است. و در نهایت راهکارهای تامین نیاز زیست محیطی در قالب ۶ سناریوی مدیریتی ارائه شده است.

در این مطالعه میزان حقابه محیط زیستی تالاب گاوخونی مطابق با این پروژه، حدود ۱۳ درصد میانگین حجم آورد حوضه در دراز مدت (۱۳۹۸ میلیون متر مکعب در سال) یا معادل حدود ۱۵ درصد حجم آورد طبیعی حوضه و تونل کوهرنگ یک، را به عنوان حقابه محیط زیستی تالاب گاوخونی (۲۵/۱۷۳ میلیون متر مکعب در سال) پیشنهاد شده است.

مقالات علمی پژوهشی

۱.ارزیابی ریسک محیط‌زیستی تالاب‌ها با استفاده از روش‌های TOPSIS و EFMEA (مطالعه موردی: تالاب بین المللی گاوخونی)

نویسندگان: رقیه مکوندی، سجاد آستانی، بهاره لرستانی

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: مجله پژوهش‌های محیطزیست

خلاصه: این مطالعه با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک‌های تهدید کننده تالاب گاوخونی در سال ۱۳۹۱ به انجام رسیده است. محدوده مطالعاتی، در انتهایی‌ترین قسمت حوضه آبریز زاینده‌رود واقع در زیر حوضه گاوخونی و در  ۱۰۷ کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان قرار دارد.

نتایج نشان داده است که ریسک‌های خشکسالی و کم شدن آب تالاب و احداث سد زاینده‌رود در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. پس از تعیین عدد اولویت ریسک با روش TOPSIS، درجه مخاطره‌پذیری ریسک‌ها تعیین شده است که اولویت‌های مدیریتی جهت کنترل ریسک‌ها را نشان می‌دهد.

۲.بررسی امکان تناوب معیشت برای کاهش اثرات ناشی از خشکیدگی رودخانه‌ی زاینده‌رود و تالاب گاوخونی / مطالعه‌ی موردی: شهر ورزنه

نویسندگان: شهباز مهرابی، محمدرضا یزدانی، اصغر توسلی

سال انتشار: ۱۳۹۶

محل انتشار: فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران

خلاصه: این پژوهش به بررسی وضعیت تناوب معیشت به منزله‌ی یافتن راه‌حلی برای افزایش توانایی جامعه‌ی شکننده‌ی
شهر ورزنه می‌پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت آن توصیفی – پیمایشی است. نتایج نشان داده است که میزان مشارکت‌پذیری ساکنان شهر ورزنه مطلوب (۳.۳۱)، میزان آشنایی آن‌ها با تناوب معیشت پایین (۲.۴۵) و تمایل به انتخاب شغل‌های جایگزین (۳.۱۲) بالا است که دلیل اصلی آن خشک شدن رودخانه و کاهش راندمان تولیدی محصولات کشاورزی و دامی است. همچنین نتایج نشان داده که پیشه‌ی قالیبافی در میان ساکنان مطلوبیت بیشتری نسبت به کشاورزی، دامداری، گردشگری و سفره‌بافی دارد.

۳.گاوخونی، تالاب خاموشی دیگر در مرکز ایران

نویسندگان: مسعود برهانی، زهرا جابر الانصار، محمدتقی فیضی

سال انتشار: ۱۳۹۶

محل انتشار: مجله طبیعت ایران

خلاصه: تالاب بین‌المللی گاوخونی به‌ عنوان یکی از تالاب‌های مهم کشور، پایاب حوضه آبخیز رودخانه زاینده‌رود است
و به دلیل اهمیت اکولوژیکی آن، در سال ۱۳۴۹ در کنوانسیون رامسر به ثبت جهانی رسید. این تالاب کارکردهای
مختلف زیست‌محیطی دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به کاهش اثرات تغییر اقلیم، گردشگری طبیعی، پالایش
آب و هوا، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، تثبیت شن‌های روان، تولید علوفه، ایجاد تنوع گونه‌ای و زیستگاه حیات‌وحش اشاره کرد. این تالاب به عنوان یکی از اکوسیستم‌های با ارزش طبیعی کشور، ذخیره‌گاه گونه‌های گیاهی و جانوری متنوع است. 

۴.بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنار آبچر مهاجر زمستان‌گذران تالاب بین‌المللی گاوخونی در استان اصفهان

نویسندگان: امید طبیعی، منا چرخی، مرضیه حیدری

سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

خلاصه: این مقاله به منظور بررسی و تعیین جمعیت و تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنار آبچر مهاجر زمستان‌گذران در تالاب بین‌المللی گاوخونی و بر اساس یک دوره ۱۱ ساله از سال ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۹ ارائه شده است. در طول دوره ۱۱ ساله مورد مطالعه، تعداد ۱۰۶۱ پرنده تالابی مرکب از ۱۸ گونه، ۵ راسته و ۹ تیره در تالاب بین المللی گاوخونی زمستان‌گذرانی نموده‌اند.

۵.تحلیل اقلیم دیرینه بخش شمالی تالاب گاوخونی با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی

نویسندگان: لعبت تقوی، صفیه طیبی، سبحان طیبی، بهرام کریمیان

سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: فصلنامه علمی پژوهشی تالاب اکوبیولوژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

خلاصه: تالاب گاوخونی یک چاله گرابنی است که توسط رسوبات کواترنری پوشانده شده است. این پژوهش که در سال ۱۳۸۹ در تالاب بین المللی گاوخونی انجام پذیرفته به بررسی تغییرات اقلیمی بخش شمالی تالاب گاوخونی بر اساس رسوب‌شناسی شیمیایی (عناصر اصلی و فرعی) می‌پردازد. شواهد رسوب شناسی شامل مطالعه فرایندهای فرسایشی و مطالعه رسوبات از جمله ترکیب و شرایط رسوب‌گذاری، از شواهد مهم تحلیل شرایط اقلیمی گذشته است.

بر اساس نمونه‌های مورد آزمایش یک تقسیم‌بندی از شرایط اقلیمی گذشته در منطقه بدست آمده است. بر اساس تمام شواهد به طورکلی به نظر می‌رسد در مقاطع ۱۰۰ و ۱۴۰ سانتیمتری، دوره‌های خشک و در مقاطع ۶۰ و ۲۰۰ سانتیمتری دوره‌های مرطوب تجربه شده است. در ۲۰ سانتیمتری اول مغزه‌ها یعنی رسوبات زمان حاضر شرایط بینابین یا نیمه خشک وجود دارد.

۶.بررسی نقش سطوح خشکیده تالاب گاوخونی بر تولید گرد و غبارهای داخلی با استفاده از تصاویر لندست و گل توفان (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نویسندگان: زهره ابراهیمی خوسفی، عباسعلی ولی، محمد خسروشاهی، رضا قضاوی

سال انتشار: ۱۳۹۶

محل انتشار: فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران

خلاصه: هدف از این پژوهش، بررسی نقش سطوح خشکیده تالاب گاوخونی بر تولید گرد و غبارهای داخلی ایستگاه اصفهان با
بهره‌گیری از تکنیک دورسنجی و گل توفان‌ها در بازه زمانی ۲۲ساله ۱۳۷۰-۷۱ تا ۱۳۹۱-۹۲ می‌باشد.

نتایج حاصل از تحلیل همبستگی، رابطه معکوس معنی‌دار را بین تعداد روزهای غبارآلود و سطوح خشکیده تالاب در فصول پاییز، بهار و تابستان و در مقیاس سالانه در ایستگاه اصفهان نشان داده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی جهت حرکت بادهای غبارزا با استفاده از گل‌توفان‌ها حکایت از عدم وزش این بادها از سمت تالاب گاوخونی به سمت اصفهان داشته است.

۷.مدیریت آمایش سرزمین و برنامه ریزی آمایش منطقه ای با تاکید بر تالاب گاوخونی

نویسندگان: مهری اذانی، غلامرضا شفیعی

سال انتشار: ۱۳۹۷

محل انتشار: مجله پژوهش‌های مکانی – فضایی

خلاصه: در این مقاله، نقش و اهمیت مطالعات و طرح‌های آمایش سرزمین در برنامه ریزی منطقه‌ای با تاکید بر منطقه تالاب گاوخونی در انتهای حوضه زاینده رود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی می‌باشد. از یافته‌های این پژوهش می‌توان به شناخت و معرفی پتانسیل‌ها و قابلیت‌های ارزشمند و منحصر به فرد تالاب گاوخونی و ضرورت حفاظت از آن‌ها اشاره کرد.

۸.ارزیابی ارزش‌های بوم‌شناختی تالاب‌های استان اصفهان (مطالعه موردی: تالاب گاوخونی)

نویسندگان: مژگان میرزایی، مهدی خداداد

سال انتشار: ۱۳۹۶

محل انتشار: فصلنامه علمی ترویجی محیط زیست

خلاصه: هدف از این پژوهش بررسی عملکردهای بوم‌شناختی و اکولوژیکی تالاب‌های استان اصفهان با تأکید بر تالاب گاوخونی با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بررسی منابع است. از کارکردهای اصلی تالاب گاوخونی شامل حمایت از تنوع زیستی و تعدیل اقلیمی، خدمات منحصر به فرد آن شامل توریسم، میراث فرهنگی و آموزش و تولیدات تالاب شامل چرای دام و استفاده مردم محلی است.

۹.سطح بندی مناطق نمونه گردشگری با بهره گیری از روش AHP – مطالعه موردی مناطق نمونه گردشگری باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی استان اصفهان

نویسنده: اسفندیار حیدری پور

سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: فصلنامه علمی – پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی

خلاصه: هدف این پژوهش سطح بندی سه منطقه باغ بهادران، زرین شهر و تالاب گاوخونی را بر اساس شاخص‌های گردشگری در مناطق نمونه می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که منطقه نمونه گردشگری تالاب گاوخونی اولویت اول، منطقه نمونه باغ بهادران در اولویت دوم و منطقه نمونه گردشگری زرین شهر (رحمت آباد) در اولویت سوم قرار گرفته است.

۱۰.بررسی روند تکاملی پهنه‌های گلی تالاب گاوخونی با استفاده از مدل فرکتال

نویسندگان: لادن خدری غریبوند، منیژه قهرودی تالی، فاطمه سبک خیز، عادل سپهر

سال انتشار: ۱۳۹۷

محل انتشار: مجله علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

خلاصه: این پژوهش به منظور بررسی آثار خشکی بر تالاب گاوخونی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد با ادامه‌‌ی روند فعلی تالاب گاوخونی ممکن است روند کویر زایی و تحول پلایاگونه در آن شدت یابد و افزایش رسوب کانی‌های نمکی روی نهشته‌های آواری و گسترش زون نمکی موجب تبدیل تالاب به کویر شود.

۱۱.ثبت و توسعه ژئوپارک‌ها زمینه‌ای برای توسعه گردشگری و فرصتی برای توسعه پایدار منطقه‌ای (مطالعه موردی: منطقه ورزنه و تالاب گاوخونی)

نویسندگان: غلامرضا شفیعی، مهدی مومنی

سال انتشار: ؟

محل انتشار: فصلنامه فضای گردشگری

خلاصه: این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به کار گیری فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی، ابتدا به ارزیابی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر گردشگری ورزنه بر اساس مدل SWOT و سپس برنامه‌ریزی راهبردی کمی توسعه گردشگری منطقه بر اساس مدل QSPM پرداخته است. نتیجه این تحقیق، معرفی گونه‌های قابل توسعه گردشگری در ورزنه، همچنین تدوین راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه است. یکی از راهبردهای مهم حاصل از این تحقیق، برنامه ریزی و معرفی و ثبت ژئوپارک منطقه ورزنه و تالاب گاوخونی است. در واقع هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل امکان پذیری و اهمیت معرفی و ثبت ژئوپارک منطقه ورزنه و تالاب گاوخونی در راستای توسعه پایدار منطقه است.

۱۲.تحلیلی بر برنامه‌ریزی و توسعه اکوتوریسم در حوضه تالاب گاوخونی با بهره‌گیری از شاخص‌های زیست اقلیمی

نویسندگان: عیسی ابراهیم‌زاده، جعفر کریمی

سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا وبرنامه‌ریزی (دانشگاه تبریز)

خلاصه: در این مقاله با بهره‌گیری از آمارهای ایستگا‌ه‌های هواشناسی همجوار با تالاب گاوخونی شامل اصفهان، شرق اصفهان، کبوترآباد، بافق و یزد طی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵، شرایط آسایش انسانی بر اساس مدل‌ها و شاخص‌های زیست اقلیمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق موید آن است که با توجه به ویژگی‌های اقلیمی منطقه مورد مطالعه و دارا بودن ظرفیت‌های مناسب از جاذبه‌های محیطی همچون کوه، کویر، دریاچه، سبزه زار، جنگل‌های گز و منطقه تاریخی ورزنه و قورتان در همجواری آن، جهت برنامه ریزی اکوتوریستی کشش پذیری زیادی دارد.

۱۳.تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب گاوخونی با بهبود مدیریت تقاضای آب کشاورزی

نویسندگان: راضیه حداد، محمد ابراهیم بنی‌حبیب، سید مهدی هاشمی شاهدانی، سامان جوادی پیر بازاری، سجاد نجفی مرغلمکی

سال انتشار: ۱۴۰۰

محل انتشار: مجله اکوهیدرولوژی

خلاصه: هدف پژوهش بررسی میزان پایداری سناریوهای مختلف بهبود مدیریت مصرف آب کشاورزی شامل سناریوهای مدرن سازی و ارتقای بهره‌برداری سامانه‌های توزیع آب کشاوری، ارتقای عملکرد سامانه‌های آبیاری داخل مزارع، بهینه سازی الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی و نیز ترکیب این سناریوها برای احیای حقابه‌ی زیست محیطی تالاب‌ها است. نتایج نشان داد انعطاف‌پذیرترین سناریو، اجرای همه‌ی سناریوها با شاخص پایداری ۸۷.۳ درصد و پس از آن اجرای سناریوهای مدرن سازی و ارتقای بهره‌برداری سامانه‌های توزیع آب کشاوری، بهینه سازی الگوی کشت و کاهش بهره‌برداری از منابع آب‌های زیرزمینی با شاخص پایداری ۸۱.۶ درصد است.

اجرای ترکیب کاملی از سناریوهای مدیریت تقاضای آب کشاورزی می‌تواند پایدارترین راهکار برای احیای تالاب گاوخونی باشد.

۱۴.معرفی شکم پایان و دو کفه‌ای‌های زاینده رود

نویسنده: ایرج مغفوری مقدم

سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: مجله علمی شیلات ایران

خلاصه: در این پژوهش مجموعه‌ای از نرم‌تنان رودخانه زاینده رود در مسیر پل خواجو تا زاینده رود معرفی می‌شوند. در مسیر پل زاینده رود تا پل خواجو در سه ایستگاه و در سه نوبت به صورت سطحی از رسوبات آن نمونه برداری شده است. نرم تنان معرفی شده در این تحقیق با توجه به پیشینه تاریخی زاینده رود می‌تواند گره گشای بسیاری از مطالعات آب و هوایی دیرینه باشد.

۱۵.پایش تغییرات سطح تالاب گاوخونی و ارتباط آن با پدیده گرد و غبار و حرکت تپه‌های ماسه‌ای پیرامون آن

نویسندگان: محمد خسروشاهی، زهره ابراهیمی خوسفی، آزاده گوهردوست، سکینه لطفی نسب اصل، فاطمه درگاهیان، لیلا کاشی زنوزی

سال انتشار: ۱۳۹۹

محل انتشار: نشریه مدیریت بیابان

خلاصه: هدف پژوهش بررسی این تغییرات در چند دهه گذشته و نقش احتمالی سطوح خشکیدگی در تشدید پدیده گرد و غبار منطقه پیرامونی آن است. نتایج نشان داده است در سال آبی ۱۳۷۲-۱۳۷۳ بالغ بر ۸۹ درصد سطح تالاب آب‌دار بوده و پس از آن روند افزایشی خشک شدن تالاب ادامه داشته است؛ به طوری که در سال آبی ۱۳۹۱-۱۳۹۲سطح آب‌دار تالاب به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. از سال مذکور تا سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ سطح تالاب کامل خشک بوده است.

با توجه به هم جهت بودن توفان‌های گرد و غبار از طرف تالاب به برای فصل تابستان ایستگاه شهرضا و فصل پاییز ایستگاه عقدا، روند افزایشی تولید گرد و غبار در این دو منطقه و در دو فصل مورد اشاره، می‌تواند متاثر از سطوح خشکیده تالاب در سال‌های اخیر باشد.

۱۶.برآورد ارزش اقتصادی – حفاظتی ویژگی‌های مختلف اکوسیستمی تالاب گاوخونی – الگوی مدل‌سازی انتخاب و لاجیت شرطی

نویسندگان: سید پرویز جلیلی کامجو، رحمان خوش اخلاق، سعید صمدی، غلامحسین کیانی

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: نشریه تحقیقات اقتصادی

خلاصه: هدف از این مطالعه، برآورد ارزش حفاظتی ویژگی‌های مختلف اکوسیستمی تالاب گاوخونی با استفاده از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بازدیدکنندگان به منظور حفظ تنوع و پوشش گیاهی و جنگلی تالاب، حفظ زیستگاه‌های طبیعی و حیات موجودات تالاب، حفظ بهداشت تالاب و افزایش سطح آب تالاب تمایل به پرداخت هزینه دارند. نتایج محاسبات که برای ده سیاست فرضی محاسبه شده است، ابزار کابردی مهمی در اختیار سیاست‌گذاران قرار میدهد.

۱۷.خشکی تالاب گاوخونی و تأثیر آن بر تغییرات دمای هوا در شرق حوضه زاینده رود، ایران

نویسندگان: سارا آزادی، حجت یزدان‌پناه، محمدعلی نصر اصفهانی، سعید پورمنافی، Wouter Dorigo

سال انتشار: ۲۰۲۲

محل انتشار: Water (MDPI)

خلاصه: خشکی تالاب گاوخونی طی ده‌های اخیر اثرات قابل توجهی بر اکوسیستم و اقلیم محلی داشته است. در این پژوهش ضمن بررسی تغییرات دمای محلی و خشکی تالاب طی دوره‌های اخیر؛ روند خشکی تلاب گاوخونی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این مطالعه نشان می‌دهد تصاویر سنجش از دور منابع ارزشمندی برای نظارت بر تغییرات خشکی و دمای هوا در منطقه است. نتایج این پژوهش می‌تواند برای تصمیم گیری‌های تخصیص آب در راستای حفظ عملکرد هیدرولوژیکی و اکولوژیکی تالاب موثر باشد.