پستانداران تالاب گاوخونی

با توجه به دشواری دسترسی به محدوده‌ی جنوب غربی تالاب گاوخونی همچنین متصل بودن تاریخی آن به زیستگاه‌های مهم پستانداران بزرگ جثه‌ی ایران، به نظر می‌رسد تنوع زیستی پستانداران تالاب گاوخونی در گذشته بسیار متفاوت نسبت به زمان حال بوده است. تا جایی که خاطرات مردمان بومی کهنسال منطقه حتی فرض وجود گله‌های گور ایرانی، آهو و گراز را مطرح می‌کند.
مطالعات در زمینه‌ی پستانداران تالاب گاوخونی محدود بوده است. لیست پستانداران معرفی شده در این بخش بر اساس مطالعات انجام شده توسط دکتر محمدرضا همامی و همکاران با عنوان «برنامه‌ریزی حفاظتی برای گونه‌های پرنده در خطر انقراض تالاب گاوخونی بر اساس رویکرد گونه‌های کانونی» می باشد.