قمری خانگی

قمری خانگی

نام علمی: Streptopelia senegalensis

نام انگلیسی: Laughing Dove (Palm Dove)

آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات قمری خانگی:

طول بدن قمری خانگی ۲۵ تا ۲۷ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر است. قمری به نسبت کوچک جثه با بال‌های کوتاه و دم بلند است. نر و ماده هم‌شکل و فاقد تغییرات فصلی هستند. در پرنده نابالغ بدن مات‌تر از بالغ‌ها و بدون طوق خال‌دار گردنی است. این پرنده اجتماعی بوده و رفتاری شبیه قمری معمولی دارد. جوجه آوری از اواسط بهمن و اغلب به صورت منزوی آغاز می‌شود. قمری خانگی تک همسر است.

پراکنش: به تعداد فراوان مقیم حاشیه اغلب شهرها و روستاهای کشور است.

زیستگاه: اغلب در اطراف مناطق مسکونی به سر می‌برد و به زندگی در کنار انسان خو گرفته است.

رژیم غذایی: این پرنده دانه‌خوار است و گاهی نیز از حشرات و حلزون‌های کوچک تغذیه می‌کند.

وضعیت حضور در تالاب:

 به صورت بومی در حاشیه‌ی تالاب گاوخونی و نزدیک به مناطق انسان‌ساز به تعداد قابل توجه قابل مشاهده است.