کتاب شاخص‌های محیط‌ زیستی تالاب‌ها
کتاب راهنمای تدوین برنامه آموزش،‌ ارتباطات و آگاهی رسانی (CEPA) تالاب
کتاب منظر، بوم‌شناسی ژرف‌نگر و حفاظت از تالاب‌ها
کتاب پا به پای زاینده رود
کتاب زاینده‌رود از سرچشمه تا مرداب