اهمیت و کارکرد تالاب ها

هر نوع تالاب از شــمار زیادى اجزاى فیزیکى، بیولوژیکى یا شیمیایى تشــکیل شــده اســت. آب و خاک، گیاهان و مواد غذایى معرف این اجزا هســتند

ادامه مطلب »

وجه تسمیه تالاب گاوخونی

تالاب گاوخونی به عنوان یکی از مشهورترین تالاب‌ها در کشور عزیزمان ایران، شناخته میشود. این تالاب مساحت ۴۱۳۷۱ متر مربع را به خود اختصاص داده

ادامه مطلب »