سنگ چشم پشت سرخ

سنگ چشم پشت سرخ

نام علمی: Lanius collurio

نام انگلیسی: Red-backed Shrike

وضعیت حفاظتی:کمترین نگرانی Least concern (LC)

مشخصات:

سنگ چشم پشت سرخ، پرنده‌ای است خوش قامت از خانواده سنگ چشم که منقاری محکم و قلاب مانند دارد. پاهایی قوی و چنگال‌هایی تیز دارد. اغلب روی جاهای بلند در انتظار شکار می‌نشیند و طعمه‌های خود را پس از شکار بر روی بوته‌های خار میخکوب و آویزان می‌کند و سر فرصت به سراغ آن‌ها می‌رود. رفتار این پرنده تقریباً شبیه پرندگان شکاری است.

نر و ماده متفاوت هستند. پرنده نر به وسیله پشت بلوطی رنگ، تارک و دم‌گاه خاکستری مایل به آبی کم رنگ و نوار پهن و سیاه صورت که چشم‌ها و پوش‌پرهای گوش را در بر می‌گیرد، مشخص می‌شود. سطح شکم آن سفید مایل به صورتی است. دمی سیاه با کناره‌های سفید دارد که اغلب آن را به چپ و راست حرکت می‌دهد. پرنده ماده فاقد سیاهی روی صورت است. سطح پشتی آن قهوه‌ای مایل به خرمایی تیره و سطح شکمش نخودی رنگ با نقش فلس مانندی به رنگ قهوه‌ای است. پرنده نابالغ خرمایی رنگ‌تر از نابالغ سنگ چشم سر حنایی است، ولی دمگاه و پرهای شانه‌ای آن کم رنگ‌تر است و نوار بالی را ندارد. پرواز پرنده معمولاً مستقیم است و هنگام شکار، اطراف پرچین‌ها، بال بازروی و درجا بال زنی می‌کند.

پراکنش:

در مرکز و جنوب و شرق آفریقا، مرکز و شرق اروپا و غرب آسیاه دیده می‌شود.

 زیستگاه:

در زمین‌های غیر کشاورزی، بوته‌زارها، پرچین‌های بلند و بیشه‌ها دیده می‌شود. سنگ چشم پشت سرخ در داخل بوته‌ها، درخت‌های کوچک و نقاطی که گیاهان خاردار روییده است، آشیانه می سازد.

رژیم غذایی:

از حشرات، خزندگان، پرندگان و پستانداران کوچک تغذیه می‌‌کند.

وضعیت حضور در تالاب:

در بهار و تابستان در حاشیه‌ تالاب گاوخونی و قسمت‌هایی که درختچه وجود دارد در تعداد اندک و به صورت تنها یا جفتی قابل مشاهده است