معرفی انواع تالاب

انواع تالاب

سرزمین پهناور ایران، از زیست بوم های متفاوتی تشکیل شده که یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین آن، تالاب هاست. به محیط های بین خشکی و آب تالاب می گویند. تالاب ها انواع مختلفی دارد که در این مطلب به توضیح هر یک پرداختیم. یکی از مهم ترین تالاب های ایران، تالاب گاوخونی است.

  • باتلاق

رستنى هایى پهنه اى از زمین پست که از رطوبت اشباع شده و معمولا در آن روییده باشد و برخلاف مانداب، پوشیده از آب نباشد. به تعریفى دیگر، باتلاق ها به مناطق پست و سطحى اطلاق مى شوند که در طول سال یا در فصل هاى بارانى به دلیل جریان آب هاى سطحى یا زیرزمینى کم و بیش از آب اشباع شده باشند. منابع آب موجود در باتلاق ها غیرقابل استفاده و اغلب ۶ داراى املاح فراوان است.

  • مانداب

رستنى هایى در قطعه زمین پستى که از رطوبت اشباع شده و معمولا آن روییده اســت؛ یا زمین پست و مرطوبى که گهگاه به زیر آب مى رود و به دلیل نفوذناپذیرى خاک و کمبود زهاب، از گل ولاى فراوان تشکیل شده است.

  • مرداب

آب هاى شور و کم عمقى که به وسیله زمین باریکى از دریا به طور کامل یا ناقص جدا شده باشند.
خلاش: آبگیرى است که رستنى هاى آن پوسیده باشد.

  • خلنگزار

تالاب هایى به شکل خارستان

  • لشاب

تالاب هایى به شکل خارستان. تالابى نیزارى است که آب آن از گیاه آکنده شده است و هواى کمى مى گیرد.

  • تالاب مصنوعى

این نوع تالاب براى ســیل گیرى رودخانه ها و دریاها به دســت انسان ساخته مى شود.

  • آب بندان

گونه اى از تالاب هاى مصنوعى ساخته دست بشر براى پرورش ماهى و ذخیره آب (محمدى جامى، ۱۳۸۸).