اسکنیک مارشکل پاکوتاه

اسکنیک مارشکل پاکوتاه

نام علمی: Ophiomorus brevipes

نام انگلیسی: Short-legged snake skink

وضعیت حفاظتی: ارزیابی نشده NE

مشخصات اسکنیک مارشکل پاکوتاه:

اسکنیک مارشکل پاکوتاه دارای سطح پشتی کرم یا قهوه‌ای روشن است. هر یک از فلس‌های دو ردیف میانی بدن ناحیه ستون مهره‌ها دارای یک خال قهوه‌ای در وسط هستند که حاصل آن دو نوار قهوه‌ای طولی در امتداد بدن و دم است. ردیف‌ فلس‌های بعد از آنها فاقد خال قهوه‌ای در وسط می‌باشد اما سه ردیف بعدی از فلس های جانبی دارای خال قهوه‌ای مشابه هستند که نمایی از سه خط طولی یا یک خط قهوه‌ای پهن به ناحیه پهلویی حیوان می‌دهد. خط تیرهای از منفذ بینی تا ناحیه گیجگاهی و در امتداد چشم در دو طرف چشمان این اسکینک دیده می‌شود. این دو خط به خطوط پهلویی متصل می‌شوند. یک خط طولی منفرد روی فلس‌های پیشانی – بینی و پیشانی وجود داشته که در قسمت خلفی پیشانی تقسیم شده و در بین آهیان های به هم متصل می شوند سطح شکم به سفیدی می زند. این اسکینک دارای ۱ انگشت در دستان و ۲ انگشت در پاهاست و ۱۱ ردیف طولی فلس دور بدن آن در قسمت میانی وجود دارد. پهنای فلس بین آهیان‌های بیشتر از طول آن است. فلس های قفایی هم اندازه یا ۲/۱ برابر اندازه فلس‌های پشتی هستند.

بومشناسی و رفتار:

این اسکینک همانند بسیاری از گونه‌های این جنس در زیستگاه‌های ماسه‌ای زندگی نموده و در زیر ماسه حرکت می‌کند. گاهی روی سطح زمین می‌آید و ردی مارپیچ شبیه به مارها از خود به جا می‌گذارد. گونه‌های بالغ بیشتر در کنار بوته‌های بزرگ حضور دارند ولی نابالغ‌ها را میتوان در فضای بین بوته‌ها نیز یافت.

پراکنش:

گونه اسکنیک مارشکل پاکوتاه از ایران، پاکستان و افغانستان گزارش شده است.

زیستگاه:

جنس Ophiomorus یکی از جنس‌های خانواده اسکینک است که مربوط به دنیای قدیم هستند. این گونه به طور عمده زمین‌های ماسه‌ای کم ارتفاع و مسطح را به عنوان زیستگاه برمی‌گزیند ولی نمونه‌ای از این گونه در کنار یک نهر و در زیر سنگ پیدا شد. این تیپ از زیستگاه فقط برای گونه persicus. O  ثبت شده است.

رژیم غذایی:

وضعیت حضور در تالاب: بومی در تالاب گاوخونی