نام علمی: Phylloscopus collybita نام انگلیسی: Common Chiffchaff آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات سسک چیف چاف: طول بدن ۱۰ تا ۱۱ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۱۵ تا ۲۱ سانتی‌متر است. سسک چیف چاف سسکی با جثه کوچک از خانواده سسک‌های برگی است. شباهت زیادی به سسک بیدی دارد اما به واسطه […]

سسک بیدی

نام علمی: Phylloscopus trochilus نام انگلیسی: Willow Warbler آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات سسک بیدی: طول بدن ۱۰.۵ تا ۱۱.۵ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۱۶.۵ تا ۲۲ سانتی‌متر است. سسکی کوچک جثه به رنگ قهوه‌ای زیتونی و زرد که شباهت زیادی به سسک چیف چاف دارد. تشخیص این دو گونه به […]

سسک بیابانی

نام علمی: Sylvia nana نام انگلیسی: Asian Desert Warbler آخرین وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات سسک بیابانی: سسک بیابانی در دشت‌های باز شنی و رسی همراه با بوته‌ها و خاربن‌های کوتاه و درخت‌زارهای گز و آکاسیا و همچنین دامنه‌ها و کوهپایه‌های سنگی موجود در مناطق خشک و بیابانی به سرمی‌برد. پرنده‌ای منزوی […]

نام علمی: Acrocephalus melanopogon نام انگلیسی: Moustached warbler وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات سسک ابرو سفید: طول بدن سسک ابرو سفید ۱۲ تا ۱۳.۵ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۱۵ تا ۱۶.۵ سانتی‌متر است. سسکی کوچک جثه و چابک است که شباهت زیادی به سسک تالابی راه‌راه دارد. نر و ماده هم‌شکل و […]

یلوه آبی

نام علمی: aquaticus  Rallus نام انگلیسی: Water Rail وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات یلوه آبی: طول بدن یلوه آبی ۲۳ تا ۲۸ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۳۸ تا ۴۵ سانتی‌متر است. یلوه آبی به نسبت متوسط‌ جثه است که با گردن کشیده، منقار بلند، قرمز و دارای انحنای رو به پایین از […]

قرقی

نام علمی: Accipiter nisus نام انگلیسی: Eurasian Sparrowhawk وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات: طول بدن قرقی ۲۸ تا ۳۸ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۵۵ تا ۷۰ سانتی‌متر است. قوشی کوچک جثه با بدنی لاغر، بال‌های کوتاه و گرد، دم بلند با انتهای مستطیلی و پاهای دراز به رنگ زرد است. نر و […]

عقاب شاهی

نام علمی: Aquila heliaca نام انگلیسی: Eastern Imperial Eagle وضعیت حفاظتی: آسیب پذیر Vulnerable (VU) مشخصات عقاب شاهی: طول بدن عقاب شاهی ۷۲ تا ۸۳ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۱۹۰ تا ۲۱۰ سانتی‌متر است. عقابی درشت جثه که شباهت زیادی به عقاب طلایی دارد. نر و ماده هم‌شکل (ماده اندکی بزرگتر) و فاقد تغییرات فصلی […]

سنقر تالابی

نام علمی: Circus aeruginosus نام انگلیسی: Western Marsh Harrier وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات سنقر تالابی: طول بدن سنقر تالابی ۴۸ تا ۵۶ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۱۱۵ تا ۱۳۰ سانتی‌متر است. سنقری درشت جثه با بدن کشیده و بال‌ها، پاها و دم بلند است. به واسطه جثه درشت‌تر، بال‌های پهن‌تر و […]

سلیم شنی بزرگ

نام علمی: leschenaultii Charadrius نام انگلیسی: Greater Sand Plover وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات سلیم شنی بزرگ: طول بدن سلیم شنی بزرگ ۲۲ تا ۲۵ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۵۳ تا ۶۰ سانتی‌متر است. سلیمی متوسط جثه با شباهت زیاد به سلیم شنی کوچک است که به واسطه جثه بزرگتر، پاها و […]

سارگپه

نام علمی: Buteo buteo نام انگلیسی: Common Buzzard وضعیت حفاظتی: کمترین نگرانی Least concern (LC) مشخصات سارگپه: طول بدن سارگپه ۵۱ تا ۵۷ سانتی‌متر و گستردگی بال‌ها ۱۱۳ تا ۱۲۸ سانتی‌متر است. پرنده شکاری متوسط جثه با سر کوچک و گرد، گردن کوتاه و ضخیم، بال‌های پهن و دم کوتاه و گرد است. در ریخت‌های […]